Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

shithappenss
7153 adeb 500
Reposted frompiehus piehus viamala-mi-w-glanach mala-mi-w-glanach
shithappenss
2582 2080 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamrymrumru mrymrumru
shithappenss
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaundonee undonee
shithappenss
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viaundonee undonee
shithappenss
0482 77f7 500
I am the SUPER model
Reposted fromthedogs thedogs viadanonisko danonisko
shithappenss
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromnatelle natelle viazycienaspsuje zycienaspsuje
shithappenss
3243 29af
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
shithappenss
3848 dad5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadobby dobby
shithappenss
9896 24a1 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby
shithappenss
9495 7ebf
Reposted fromfeels feels viagdziejestola gdziejestola

November 14 2017

shithappenss
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viapoolun poolun
shithappenss
2945 26ea
Reposted fromGIFer GIFer viaczinok czinok
shithappenss
Reposted frombluuu bluuu viafasi fasi
shithappenss
3120 f19f
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viagdziejestola gdziejestola

November 13 2017

4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viawithoutend withoutend
shithappenss
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
shithappenss
4105 2bf4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks

November 06 2017

shithappenss
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
shithappenss
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viawithoutend withoutend
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl